K.

Waaee Keenya.

WAAEE jaalalaa wanti baay’een jedhameera. Download PDF.

” jedha.

Jan 21, 2021 · ga'ee guddaa qabu ni argina.

Inni jalqabaa waaee jaallachuu kan ta’ee ilaalcha biyya lafaa irraa dirqamatti adda ba’uutu nurra jiraata, sababni isaa. Kana booda sababa of eeggannoo dhabuutiin jilbeenfachuu irraa duubatti hin jenne, kana booda sababa humnaatiin salphaatti addaan hin baane. ” jedha.

Gama kaaniin waaee aadaafi seenaa irratti barattoota fi dargaggeeyyii magaalaa kana jiddutti hariiroon seenaa fi aadaa walirraa barachuu akka isaan jidduu jiraatu taasisuuf waa hojjachu jira.

★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa. . com/channel/UClrnyZVlSZN4TzekmLHG7gA.

. .

Waaee warra Gammadanii:Maat 5:1-12 Kadhata Abbaa Keenyaa:Maat 6:9-13 Seeroota seera Caalanu:Maat 7:12 Abboommiiwwan isa guddaa:Mat 22:35-40 Ergama isa guddaa:Mat 28:18-20 Dhalachuu Yesuus:Luuq 2:1-20 Fakkenya Namicha Samaariyaa:Luuq 10:25-37 Keennaa Haafuraa:1Qor 12-14 Daandii Jaalalaa:1Qor 13 Du’aa ka’uu Yesuus:1Qor 15 Firii Haafuuraa.

.

. .

WASHINGTON DC —. .

.
Haata`uu malee guyyaan ni dhufe osoo isaaniin hin mari`atin.
Digirii Lammaffaa (MA) Abbaltii Dhuunfaa Gosoota Ogumaa Oromoo Ijoofi Xiinxala Ergaa Ijoofi Xixiqqaa (AfOL 521.

Jaalala argachuun fedhii bu’uuraa ilmaan namootaati.

Kanaafuu yeroo fi haala ilaallatee jaalala hin geeddaramnee fi hin banne dha.

Soora Ogbarruu. Ammam illee “gaa’ila barbaaduudhaan” fi “Jaallachuu” kitaaba qulqulluu keessatti yoo argamuu baatees, qajeelfamni tokko tokkoo laatameera, Kristaanoonni gaa’ila dura yeroo jiru kan ittiin deeman. .

Sep 7, 2022 · Nama si obsuuf fedhii qabu harka wal qabachuun nama jaalalaa fi gammachuu qofa siif kennu caalaa yeroo dheeraaf ni tura. Dec 10, 2022 · Waaee Dallaa dhageenyeerra(We’ve heard about the Wall)-lakki, isa sana miti, kan Jaarraa 2ffaa Dh. 5. Mar 21, 2017 · Gedduu kanatti dabni waa uummamtee, Foon koo na moo’udhaaf lubbuun na cubbamtee, yoon jalladha ta’e beekaa irraa goree, Ekeraan gootota kee lafeen ta’ee qoree Irree na haa waraanu akka isa moree! Yookaas: Siifan manaa bahee akkan sumaa du’u. Daawwit haadha manaa Uriiyaa kan taate Baat-Sheebaa kan fuudhe jal’inaani. .

Dec 11, 2020 - Imaanaa Jaalalaa - Asoosama Gabaabaa: Mootii Abbaltiin - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo.

. Haphiin kun farda yaabuun, saaykili oofun fi gocha ispoorti garagaraan badu dandaha.

.

Nov 4, 2014 · Sadaasaa 04, 2014.

.

6.

Agaappee – jaalala Waaqayyo ittiin namoota mara jaallate isa jedhamu (1Yohaannis.